HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.BURSİYER FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİKADEM VAKFI BURSİYER FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç
Madde 1:
Bu yönetmeliğin amacı, KADEM Vakfı tarafından, yüksek öğrenim öğrencisi olup maddi destek ihtiyacı duyan öğrencilere burs verilirken kişisel gelişimlerine destek sağlamak üzere bir kişisel gelişim programı hazırlanması ile sosyokültürel birikimlerini artırmaya dönük kitap kulübü faaliyetlerinin oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2:

Bu yönetmelik, KADEM Vakfı Öğrenci İşleri Komisyonu tarafından uygulanan bursiyer faaliyetleri kapsamında, katılım ile burs ödemeleri arasındaki ilişkiyi yönetmede bursiyerlerin hak ve yükümlülüklerini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3:

Bu yönetmelik Vakıf senedinin 16.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Burs miktarlarının faaliyetlere bölünmesi 

Madde 4:

Burs her bir öğrenci için “Kişisel Gelişim Destek Bursu” ve “Okuma Kulübü Bursu” olmak üzere iki kategoride belirlenir. Her bir ay içinde kitap kulübü faaliyeti en fazla1 kez gerçekleştirilir. Her bir ay içinde kişisel gelişim faaliyeti ise aralarında en az 2 hafta zaman bulunması kaydıyla en fazla  3 kez gerçekleştirilebilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bursların Ödenme ve Kesilmesine İlişkin Şartlar
Madde 5:
Burslar her eğitim öğretim yılı için kasım ayından haziran ayına kadar her ayın ilk haftasında bursiyerlerin bildirdikleri kişisel hesaplarına yatırılır.Bursiyerlerden Öğrenci İşleri Komisyonu’nca belirlenen “Kişisel Gelişim” ve “Okuma Kulübü”  faaliyetlerine her ne mazeretle olursa olsun katılmayanların burslarında kesinti yapılır. Kesinti miktarı bir önceki ayda gerçekleştirilen faaliyetlere  katılmama yüzdesi kadar yapılır. Örneğin o ay yapılmış olan 2 kişisel gelişim  faaliyetten birine katılmamış ise kişisel gelişim destek bursunun yarısı, bir okuma kulübü faaliyetine katılmamış ise Kitap kulübü bursunun o ayki miktarının tamamı kesilir. 

Bir eğitim öğretim döneminde her ne mazeretle olursa olsun burslarında maksimum 2 defa kesinti gerçekleşenlerin bursları bir kez daha tekrarı durumunda tamamen iptal edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kitap Kulübü Faaliyetlerinde Uygulama
Madde 6:
Kitap kulüpleri ayda bir Cumartesi günleri yapılır ve dört ayrı sınıf halinde gerçekleştirilir. Kitap kulübü faaliyetleri birinci ve ikinci sınıflar bir cumartesi, üçüncü ve dördüncü sınıflar diğer cumartesi olmak üzere dönüşümlü olarak yapılır.
Okunacak eserlerin seçimi vakıfta verilen “Şahsiyet Düşünce ve İfade”, “Dünya Fikir Sanat ve Edebiyat Tarihi”, “Kendi Düşünce Geleneklerimiz” ve “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji” den oluşan kişisel gelişim destek derslerinin içeriklerine paralel olarak seçilir. Bu sayede hem öğrencinin verilen dersleri pekiştirmesine hem de düşünce dünyasını geliştirmesine katkı sağlayacak şekilde seçilmiş olmasına özen gösterilir.
Yukarıda belirlenen çerçevede her sınıf için ayrı ayrı oluşturulacak olan kitap okuma havuzlarında öğrencinin kitap seçimine katkı sağlaması açısından önerilen kitapların; adı ve yazarının yanında, türü, yayınevi, basım tarihi ve baskı sayısı, çevirmen adı, kitabın arka kapakçığında bulunan künyesi ve sayfa adedi belirtilerek seçimlerin isabetli yapılmasına özen gösterilir.
Bir sene boyunca sınırlı sayıda kitap okunacağı ve bir okuma kulübünden elde edilmesi gereken faydanın maksimum seviyede olabilmesi açısından kitap seçimlerinde gerekli hassasiyet ve önemin gösterilmesi sağlanır.
Kitap kulüpleri verilecek bursa doğrudan etki edeceğinden dolayı her öğrenci için ayrı ayrı yazım, sunum ve katılım başlıkları altında ‘’öğrenci değerlendirme tablosu’’ oluşturulur.
Kitap kulübü tecrübesini ilk defa yaşayacak öğrencilere yardımcı olması ve öğrencide sunum, yazma ve okuma disiplini oluşturması açısından her sınıf için ve her okuma türü için ayrı­ ‘’Kitap değerlendirme şablonu’’ oluşturularak öğrencilerin bu şablondan yardım alarak yazılı ve sözlü sunumlarını yapmaları sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kitap Kulübü Faaliyetlerine Hazırlık

Madde 7:

Öğrenci İşleri Komisyonu tarafından okunmasında fayda görülen eserler kategorilerine göre kitap havuzlarına bölünerek listelenir. Kategorilere ayrılmış kitap havuzlarından sınıflara göre ayrı ayrı tasnif yapılarak listeler öğrenci tercihlerinin belirlenmesi için seçime hazırlanır. 

Bursiyerlerin okunacak kitapları seçmeleri ve kitaplarını zamanında almaları sağlanır. Yapılacak her bir kitap kulübü faaliyeti için bir sunum sorumlusu seçilir.Tüm bursiyerler seçilen herbir kitabı okuyarak ve “Kitap Değerlendirme Formu” nu doldurarak kitap kulübü faaliyetinden en az 2 gün önce burs.kademvakfi@gmail.com  adresine gönderir.

Okuma Kulubü Faaliyetinde sorumlusu eseri sunar ve ardından birlikte eserin müzakeresi yapılır. Bu faaliyette her bir bursiyerin yazılı değerlendirmesi ve sözlü müzakere katılımı değerlendirilir ve bir notla derecelendirilir.

Her bir bursiyerin her ay için okuma kulübü performansı “Sözlü Bölüm” ve “Yazılı Bölüm” olmak üzere iki aşamalı olarak temellendirilir. Sözlü bölüm performansı, başta kitap sunumu yapan öğrenci olmak üzere tüm öğrencilerin konuşma ve sunum pratiğinin geliştirilmesini hedeflemeye dayalı bir performans notundan oluşur. Yazılı bölüm performansı, başta kitap sunumu yapan öğrenci olmak üzere tüm öğrencilerin yazma pratiği ve disiplininin geliştirilmesini hedeflemeye dayalı bir performans notundan oluşur. Notlar 100 üzerinden ve kulübü yöneten öğrenci işleri komisyonu temsilcileri tarafından belirlenir.

Bursiyere ödenecek “Kitap Kulübü Bursu” nun miktarı o ayki performans notunun tam not olan 100 e oranı ile çarpımından belirlenir. Örnek olarak; kitap kulübü bursu 200 TL olan bursiyerin o ayki performans notu 90 ise, ödenecek miktar 180 TL olur.

 

ALTINCI BÖLÜM
Kitap Kulübü Kitap Kategorileri
Madde 8:
Genel okuma havuzunda yer alan eserler roman, biyografi, hatırat, deneme, tarih-araştırma inceleme ve fikir eseri olmak üzere altı türde ve yerli ve yabancı olmak üzere 2 kategoride tasnif edilir. 
Birinci ve İkinci sınıf bursiyerler için her bir tür havuzundan bir eser seçimi yapılarak aylara dağıtılır. Bir türden birinci sınıflar için yerli kategoriden yapılan seçin ikinci sınıflar için yabancı kategoriden yapılır. 
Üçüncü ve dördüncü sınıflar için seçimler sadece tarih-araştırma ve inceleme ile fikir eseri türlerinden yine yerli ve yabancı kategorilerinden yapılır.
Okuma kulübüne sorumlular yoklama listesi ve değerlendirme formuyla beraber katılır. Değerlendirme formunu faaliyet esnasındaki gözlem ve kanaatlerine göre doldurur, katılım listesi ile beraber komisyon başkanına teslim eder
Kitap kulübü toplantıları kitabın sunumuyla başlar ve diğer katılımcıların okunan kitapla ilgili değerlendirmeleriyle devam eder. Katılımcıların kitap hakkında görüş ve düşünceleri alınırken herkese tek tek söz hakkı verilmesi, gereken yerlerde sorularla müdahele edilerek her öğrenciye konuşma fırsatı yaratılması katılımı teşvik etme açısından çok önemlidir. Bunu temine matuf olarak kulüp sorumlusu kitaba uygun sorular hazırlayarak toplantıya gelir.
Her bir kitap kulübü faaliyeti sonunda bir sonraki ayda okunacak eser belirlenir ve dağıtılır. Eserin ait olduğu tür hakkında ön bilgiler verilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Kişisel Gelişim Destek Programı Dersleri

Madde 9

Bursiyerlerin üniversitedeki öğretim hayatlarına eşlik edecek şekilde düzenlenmiş ve 4 senelik kişisel gelişim destek programı oluşturulur. Bu program her biri bir yıl için olmak üzere dört ayrı dersten oluşur.

Birinci sınıflar için “Tanıma ve Tanışma”

İkinci sınıflar için “Şahsiyet Düşünce ve İfade”

Üçüncü sınıflar için “Dünya Düşünce ve Sanat Tarihi”

Dördüncü sınıflar için “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Metodoloji”

Dersleri verilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Katılım ve Müeyyide
Madde 10:
Kişisel Gelişim Destek Programı” na ve “Kitap Kulübü faaliyetleri” ne katılım zorunludur.Şahsen gelemeyecek kadar hastalanmış olmak veya aynı gün ve saatlerde sınavı olmanın dışında mazeretler geçersizdir.Her ne mazeretle olursa olsun, kitap kulübü faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm bursiyer faaliyetlerine bir yılda iki defadan fazla katılmayanların bursları iptal edilir.İkinci fıkrada belirtilen sağlık ve sınav mazereti bir yılda 2 den fazla gerçekleşmesi durumunda bursun iptali yoluna gidilmez. Katılamamış olmayı telafi için bursiyer ödevlendirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Yürürlük
Madde 11:
Bu yönetmeliği Öğrenci İşleri Komisyonu yürütür.