HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.İSTİŞARE HEYETİ YÖNETMELİĞİKADEM VAKFI YÜKSEK İSTİŞARE HEYETİ OLUŞUMU VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK


1-AMAÇ

Genel eğitim,bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür sağlık ve sosyal yardım amaçları yanında özel amacı, gelişen güçlü bir Türkiye idealine hizmet etmek,inançlı, milli ve manevi değerlerine bağlı insanlar yetiştirmek amacıyla, eğitim öğretim kalitesini yükseltmek, bireylerin teknik ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda Türk insanına, Türk Devletine ve bütün insanlığa faydalı çalışmalarına maddi ve manevi destek sağlamak amacı ile kurulan KADEM vakfının karar süreçlerine katkıda bulunmak.

 

2-KAPSAM 

İşbu yönetmeliğin kapsamı Vakfın çalışma alanı olup , vakıf mütevelli heyetinin almış olduğu kararlar kapsamında çalışmalarını yürütür.

 

3-DAYANAK

İşbu yönetmelik vakıf senedinin 9 ve 12 maddeleri gereğince hazırlanmıştır

 

4-YÜKSEK İSTİŞARE HEYETİNİN OLUŞUMU

Vakıf senedinin 12. maddesi gereğince Yüksek İstişare Heyeti, Mütevelli heyetçe sahasında veya Vakıf amaçları doğrultusunda ilmi çalışmaları ve vakfa üstün maddi ve manevi katkıları bulunanlar arasından seçilecek kişilerden teşekkül eder. Yüksek İstişare Heyeti en fazla 100 kişiden oluşur.

 

5-ÜYELİK

İstişare Heyeti üyeliği için ,müracaat edenler arasından yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınması gerekir. Ayrıca yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin ¼ ‘ünün göstereceği adaylar arasından da mütevelli heyet tarafından yüksek danışma konseyine üye seçilebilir.

Üyelik süresi 5 yıldır. Bir defadan fazla üye seçilmek mümkündür.

Bir yıl içerisinde iki toplantıya katılmayanların üyelikleri düşer

Vakfın amaçları ile bağdaşmayan faaliyette bulunan şahısların üyelikleri yönetim kurulunun teklifi mütevelli heyet üye tam sayısının salt çoğunluğu ile sona erdirilir.

 

6-TOPLANMA USULÜ

Yüksek İstişare Heyeti yılda iki kez toplanır. Toplantı için çağrı e-mail ve sms yolu ile yapılır. Toplantının yapılabilmesi için çoğunluk aranmaz . Ancak katılanların sayısı yüksek danışma konseyi üye tam sayısının 1/5’inden az olamaz. Toplantı tarihi ve yeri yönetim kurulunca belirlenir.

Yönetim kurulunun kararı ve mütevelli heyet üye tam sayısının ¼ çoğunluğu ile yüksek danışma konseyi her zaman toplantıya çağrılabilir.

 

7-FAALİYET ALANLARI

Vakıf senedinin 8 maddesi ile belirlenen alanlarda, ilmi, kültürel, siyasi, içtimai, ekonomik vb. çalışmalar yapmak ,rapor hazırlamak, her türlü çalışmayı yönetim kurulunun onayı ile , kitap basmak, gazete ,dergi, bülten, broşür vb. her türlü neşriyatı basmak...

 

8-ÇALIŞMA GRUPLARI

Yüksek İstişare Heyeti kendi üyeleri arasından çalışma grupları oluşturarak İlmi , Kültürel, siyasi,ekonomik,toplumsal vb alanlarda araştırmalar yaptırabilir,raporlar hazırlatabilir

 

9-KARAR ALMA VE ALINAN KARARLARIN UYGULANMASI VE SONUÇLARI

Yüksek İstişare Heyeti kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Alınan kararlar ancak mütevelli heyetin/yönetim kurulunun onayı ile yürürlüğe girebilir.Mütevelli heyet tarafından onaylanan kararların uygulanması yüksek danışma konseyinin belirleyeceği 1-3 üye tarafından takip edilir. Kararların uygulamaya konulup konulmadığı, konulmuş ise sonucunun ne olduğu yıl sonunda rapor edilir

 

10-YÜRÜRLÜK

İşbu yönetmelik mütevelli heyetin onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yönetmeliğin uygulanmasından bir yönetim kurulu üyesi sorumlu olarak tayin edilir.