HESABIM
GİRİŞ YAP

Hoşgeldiniz! Hesabınıza buradan giriş yapabilirsiniz.Yardım
ya da
YENİ HESAP OLUŞTUR

Bilgilerinizi girerek yeni bir hesap edinebilirsiniz.VAKIF SENEDİ

 

VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI
Madde 1:
 
Vakfın adı Kalıcı Değerler ve Maarif Vakfı’dır. Kısa adı KADEM’ dir.

VAKFIN MERKEZİ
Madde 2:

Vakfın merkezi İstanbul’dadır.
 

VAKFIN ADRESİ
Madde
 3:
Vakfın yazışma adresi;
CİHANGİR MAH.
IŞIKLAR CAD.
HARAMİDERE MEVKİİ 34840
AVCILAR/İSTANBUL’ DUR 
Vakfın yazışma adresi teftiş makamına bilgi verilmek suretiyle merkez dâhilinde Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile değiştirilebilir.

ŞUBELER 
Madde 4:

İlgili makamların müsaadesi ile yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik ve irtibat büroları kurulabilir.
Şube temsilcilik ve irtibat bürolarının teşkilat, görev ve sorumlulukları Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

VAKFIN KURUCUSU
Madde 5:

Vakfın Kurucusu E.Haluk Bayatlı’dır.

VAKFIN KURULUŞ VARLIĞI
Madde 6:

Vakfın kuruluş varlığı 1.000.000.00 TL.si nakittir. 

VAKFIN AMACI
Madde 7:

Vakfın genel eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür sağlık ve sosyal yardım amaçları yanında özel amacı, gelişen güçlü bir Türkiye idealine hizmet etmek, inançlı, milli ve manevi değerlerine bağlı insanlar yetiştirmek amacıyla, eğitim öğretim kalitesini yükseltmek, bireylerin teknik ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda Türk insanına, Türk Devletine ve bütün insanlığa faydalı çalışmalarına maddi ve manevi destek sağlamaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde 8:

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuat dâhilinde;
İlmi araştırmalar, konferanslar, ilmi sosyal ve kültürel toplantılar, anma günleri düzenler.
Her türlü sesli görüntülü,(radyo ve tv hariç) ve basılı yayınlar yapar. Bu konuda çalışmalarda bulunanlara destek olur.

Bilimsel araştırma ve geliştirme proje yarışmaları düzenler. Başarılı çalışmalara ulusal ve uluslar arası ödüller verir. 


Kültür, araştırma ve dokümantasyon merkezleri, kütüphaneler, bilgi bankaları, enstitüler, her seviyede eğitim ve öğretim kurumları(kreş, anaokulu, ilk okul, ortaokul, lise, konservatuar, meslek yüksek okulu, yüksek okul, fakülte, üniversite, yüksek teknoloji enstitüleri, bilimsel araştırma geliştirme ve uygulama merkezleri v.b.) dershaneler, öğrenci etüt merkezleri, yurtlar, kurslar, laboratuarlar, sağlık kültür, spor ve sosyal tesisler, arşiv ve gösteri merkezleri, çok amaçlı iletişim merkezleri, beceri, lisan, el sanatları, sanat vb. kurslar atölyeler düzenler/kurar.

Eğitim gören ve araştırmalarda buluna öğrenci ve kişilere, burslar araştırma ve teşvik primleri, eğitim yardımları yapar.
Öksüz, yetim, mağdur, fakir ve kimsesizlere her türlü ayni ve nakdi sosyal yardımlarda bulunur. Bu amaçla aşevleri huzurevleri vb. tesisler kurar.
Kurulmuş ve kurulacak eğitim ve öğretim kurumları ile ibadethanelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılar.

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmede faydalanmak ve vakfa gelir elde etmek amacı ile işletmeler,  şirketler kurar, kurulmuşlara ortak olur.

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek maksadıyla gerekli izinler alınmak ve medeni Kanun hükümleri çerçevesinde her türlü taşınır ve taşınmaz değerlerin alım satım kiralama v.b. temliki tasarruflarda bulunur.

Vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer ulusal ve uluslar arası, özel ve resmi kurumlar ile vakıf ve benzeri kurum ve kuruluşlarla her türlü teknik, eğitim, kültür, sanat, maddi ve manevi işbirliği ve yardımlaşmada bulunur, ortak projeler üretir, konsorsiyumlar oluşturur, projeleri destekler. 

Vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer ulusal ve uluslar arası, özel ve resmi kurumlar ile vakıf ve benzeri kurum ve kuruluşlarla her türlü teknik, eğitim, kültür, sanat, maddi ve manevi işbirliği ve yardımlaşmada bulunur, ortak projeler üretir, konsorsiyumlar oluşturur, projeleri destekler. 

VAKFIN ORGANLARI 
Madde 9:
Vakfın organları şunlardır:

Vakıf Mütevelli Heyeti,
Yönetim Kurulu,  
Vakıf İstişare Heyeti,
Vakıf Genel Kuruludur.

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ
Madde 10

Vakıf Mütevelli Heyeti Vakfın en yetkili karar organı olup aşağıda isimleri yazılı kişilerden teşekkül eder.

A.Görev ve Yetkileri
1.Vakıf senedinde değişikliğe karar verir, 
Boşalan Vakıf Mütevelli Heyet üyelerinin yerine yenilerini seçer, Mütevelli Heyete yeni üye alır.
2.Vakıf Yönetim Kurulu üyelerini seçer, gerektiğinde değiştirir.
3.Yüksek Danışma Konseyi üyelerini seçer.
4.Vakıfla ilgili tüzük ve yönetmelikleri karara bağlar.

B. Toplantı Şekli
Mütevelli Heyet Başkanının veya Yönetim Kurulunun daveti üzerine yılda en az bir defa, Mütevelli Heyeti Başkanı başkanlığında toplanır.
Toplantı günü saati, yeri ve gündemi toplantıdan en az 15 gün öncesinden üyelere duyurulur.

C. Karar Nisabı
Kararlarını üye sayısının yarıdan bir fazlası ile alır. Ancak vakfın sona ermesi, Vakıf senedinde değişiklik ve Mütevelli Heyete yeni üye seçimi için Mütevelli Heyet üye sayısının 3/ 5 inin olumlu karar vermesi, kurucu hayatta ise O’nun yoksa Mütevelli Heyet Başkanı’nın onayı ile mümkündür. Mütevelli Heyet kararları noter tasdikli Mütevelli Heyet Karar Defterine yazılarak imzalanır.

D. Mütevelli Heyet Üyeliği
Mütevelli Heyet Üyeliği kaydı hayat şartı ile devam eder.

E. Mütevelli Heyet Başkanı
Vakıf kurucusu olarak ilk Mütevelli Heyet Başkanı E. Haluk Bayatlı’dır. Başkanın kendi isteği ile bu görevden ayrılması veya ölümü halinde yerine geçmesini mütevelli Heyet Karar Defterine yazmak suretiyle belirlediği kişi, bu şekilde belirlenen kişi yoksa kalan üyelerin kendi aralarından üye sayısının ¾ ünün olumlu oyu ile beş yıllığına seçecekleri kişi aynı yetkilerle mütevelli heyet başkanı olur. Seçimlere gerekli nisap sağlanana kadar yedi günlük aralarla devam edilir. Bu süre içerisinde Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini en yaşlı üye yürütür.
Mahkeme kararı ile Vakfın adı ve senedinde yapılan değişiklikten sonar ilk Mütevelli Heyet Başkanı ile kendisinden sonra Mütevelli Heyet Başkanı olarak belirleyeceği kişinin görev süresi hayat boyudur. 


F. Kuruluştaki Mütevelli Heyet Üyeleri
Ethem Haluk Bayatlı, Güngör Mazhar Bayatlı, Mustafa Kemal Girgin, Ahmet Kuddusi Kuyumcu, Rıza Saydam, Mehmet Tarık Köksal ve Vahdettin Yüksel Yalçınkaya’dır.

G. Mahkeme Kararından Sonra İlk Mütevelli Heyet Başkanı
Cevdet Yaşaroğlu’dur.

H. Mahkeme Kararından Sonra Mütevelli Heyet Üyeleri
Başkan Cevdet Yaşaroğlu, Ahmet Serdar İğci, Vahteddin Yaşaroğlu, Nadir Alpaslan, Bewtül Duman, Vedat Pehlivan, Emine İğci, Ayşegül Yaşaroğlu, Adnan Yarım, Ayşe Hümeyra Bayatlı, Vahdettin Yüksel Yalçınkaya.

VAKIF YÖNETİM KURULU
Madde 11:

Vakıf Yönetim Kurulu 5 yıllığına görev yapmak üzere Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından seçilen 7 kişiden oluşur. 
Kurul kendi arasında bir başkan bir başkan yardımcısı ve bir genel koordinatör seçer. Süresi dolmadan boşalan üyeliklere boşalan üyenin süresini tamamlamak üzere Mütevelli heyet Başkanı tarafından atama yapılır.

Görev ve Yetkileri:
1.Vakfın her türlü iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütür.
2.Vakıf amaçlarını gerçekleştirmede yardımcı olmak üzere mütevelli Heyetçe onaylanacak yönetmelik esasları dahilinde Vakıf Genel Müdürlüğü, komisyon ve Komiteleri kurar, işlemlerini koordine kontrol eder.
3.Vakfın personel politikası ile ücretlerini belirler 
4.Vakfı temsil ve ilzam eder. Vakfın imza salahiyetlerini belirler.
5.Vakfın şube, tesis, işletme ve iştiraklerini Mütevelli Heyetçe onaylanacak yönetmelik esasları dâhilinde kurar, işletir ve kontrol eder. 
6.Vakıf Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını sınırları belirlenmek ve Mütevelli heyet başkanı tarafından onaylanmak şartı ile Mütevelli Heyet üyelerine, Vakıf Genel Müdürüne, Komisyon ve Komite Başkanlarına, yüksek Okul müdürüne, Üniversite Rektörüne, Enstitü Başkanlarına, Okul ve İşletme Müdürlerine devredebilir.
Yetki devri Yönetim Kurulu’nun sorumluluğunu kaldırmaz.

VAKIF İSTİŞARE HEYETİ
Madde 12:

Vakıf istişare heyeti, Mütevelli heyetçe sahasında veya Vakıf amaçları doğrultusunda ilmi çalışmaları ve vakfa üstün maddi ve manevi katkıları bulunanlar arasından seçilecek kişilerden teşekkül eder.
Üyelik şekil ve şartları mütevelli heyetçe onaylanacak bir yönetmelikle belirlenir. Vakıf Mütevelli Heyet Başkanının daveti üzerine toplanarak Vakfa tavsiye niteliğinde kararlar alır.

GENEL KURUL
Madde 13:

Vakıf Genel Kurulu vakfın tüm organlarında görev alan gerçek kişiler ve üyelerinin katılımı ile oluşan en geniş katılımlı organıdır. 

Genel Kurula Katılmaya hak sahibi olan her kişiye Genel Kurul Üyesi denilir.
Vakıf üye sayısının 50’yi geçmesi halinde Mütevelli Heyet Başkanının teklifi, Mütevelli Heyetin kabulü ile her 10 kişi için bir üye Genel Kurul Üyesi olarak atanabilir ve bu durumda üyeler Genel Kurulda bu Genel Kurul Üyelerinin varlığı ile temsil olunurlar.

Genel Kurul iki yılda bir mütevelli heyet başkanı ya da atadığı kişinin başkanlığında olağan olarak toplanır. Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet Başkanının oluru ile her zaman olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

Mütevelli Heyet gerekli gördüğünde Genel Kurul Toplantısını dilediği tarihe erteleyebilir yahut iptal edebilir.

Genel Kurul Toplantısının tarihi, gündemi ve yapılacağı yer toplantı tarihinin en az bir ay öncesinde vakıf WEB sayfasında ilan edilir ve Genel Kurul Üyeleri’nin vakfa bildirmiş oldukları e-posta adreslerine e-posta yolu ile tebliğ olunur.
Bu yolla tebligatın imkânsızlaşması durumunda ülke çapında yayın yapan bir gazetede ilan edilmek sureti ile ilan olunur. Genel Kurul gündemi, Mütevelli Heyet Başkanının “onay”ı tahtında Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. “Geçmiş dönemin değerlendirilmesi” ve “Gelecek dönemin müzakeresi” maddeleri genel Kurulun sabit gündem maddeleridir. Herhangi bir Genel Kurul Üyesi genel Kurul Tarihinden en az 15 gün öncesinden olmak kaydı ile gündeme bir madde eklenmesini talep edebilir. Yönetim Kurulu bu talebi Mütevelli Heyet Yönetim Kurulu Başkanının tensibine sunmak sureti ile kabul edip gündeme ekleyebilir. Yönetim Kurulunun talebi reddi halinde itiraz mercii Mütevelli Heyet Başkanıdır ve onun kararı kesindir.

Genel Kurul Genel Kurul Üye tam sayısının en az üçte biri oranını ile toplanır ve oy çoğunluğu ile karar alır.

Genel Kurulca alınan kararlar ve/veya yayınlanan bildirgeler istişari nitelikli olup yaptırım gücü kazanması Mütevelli Heyetin vereceği onama ya da aynı yolda alacağı karar ile olur. 
Mütevelli Heyet Başkanının onaylamadığı ya da Mütevelli Heyetçe karar haline getirilmedikçe hiçbir bildirge ya da karar yayınlanamaz, 3. Kişilere duyurulamaz.

ÜYELER 
Madde 14:

Vakfın amacını benimseyen ve bu amaç doğrultusunda yapılan faaliyetlere katılmak isteyen kişiler yapacakları başvurunun mütevelli heyet üyesi iki kişinin takdimi ve mütevelli heyetin oy çokluğu ile alacağı kabul kararı doğrultusunda vakfa üye olabilirler.

Şubelerde üyeliğe kabul yetkisinin nasıl kullanılacağı işbu vakıf senedinin 4.madde hükümlerine tabidir.

Mütevelli heyet hiçbir gerekçe belirtmeksizin üyelik kaydını silebilir.

Üyelik normal ve onursal üyelik olmak üzere iki türdür.

Üyeliğin şekil ve şartları ile çalışma biçimleri mütevelli heyetçe onaylanacak yönetmelikle belirlenir.

VAKFIN TEFTİŞİ
Madde 15:

Vakfın yasal teftişi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılır. Mütevelli Heyet tarafından gerek görülmesi halinde Vakıf ve bağlı kuruluşlar bağımsız denetim kurumları veya uzmanlar vasıtasıyla denetlenir.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 16:
 
Vakfın gelirleri şunlardır.
a. Vakfın mevcut mal ve haklar ile elde edeceği varlığının işletilmesinden elde edilecek gelirler,
b. Vakfın kuracağı işletme ve iştiraklerinden elde edilecek gelirler,
c.  Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,
d. Vakıf amaçları doğrultusunda yapılacak her türlü şartlı bağışlar (Şartlı bağışlar bağış şartı doğrultusunda kullanılır.),
e. Vakfa yapılacak her türlü şartsız bağışlar. 

VAKIF MUHASEBESİ, GELİRLERİN TAHSİS VE SARF ŞEKLİ
Madde 17
 :
A.  Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilecek brüt gelirlerin %20 si yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara ve gelir getirici yatırımlara, kalan %80 i ise eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden oluşan vakıf amaçlarına tahsis ve sarf edilir.
B.  Vakıf bilanço esasına göre defter tutar. Hesap dönemi takvim yılıdır.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK
Madde 18:

Vakıf senedinde değişiklik yapmaya Vakıf Mütevelli Heyeti yetkilidir.

VAKFIN SONA ERMESİ
Madde 19:

Vakfın amaçlarını gerçekleştiremeyecek duruma düşmesi durumunda vakfın her türlü mal ve hakları Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından uygun görülecek Vakfın gayesine uygun faaliyette bulunan bir vakfa veya resmi kuruma intikal eder. 

ÜCRET ÖDENMESİ
Madde 20:
Vakıf Mütevelli Heyeti Üyelerinin görevleri fahridir. Bu görevden dolayı ücret ödenmez. Ancak vakıfla ilgili yapacakları zaruri masraflar ile seyahat ücretleri ödenebilir.


Yönetim Kurulu Üyeleri, Uzmanlar, Genel Koordinatör, Genel Müdür, Yükseköğretim Kurumu Mütevelli Heyet üyeleri, Rektör ve Dekanlar, kurulacak komisyon ve komitelerde görev alacaklara Mütevelli Heyetince belirlenecek miktarda ücret veya huzur hakkı ödenebilir. Diğer personelin ücretleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir

HÜKÜM BULUNMAMASI
Madde 21:

Bu Vakıf senedinde bulunmayan hususlarda 903 sayılı kanun ve ilgili tüzük hükümleri tatbik olunur.

DEĞİŞTİRİLEMEYECEK MADDELER
Madde 22:
Bu senedin Mütevelli Heyetini düzenleyen 10. Maddesi hiçbir surette değiştirilemez

GEÇİCİ MADDE 1:
Vakıf Kurucusu ve Mütevelli heyeti Başkanı, Vakfın Mahkeme Siciline tescilini müteakip iki ay içerisinde Vakıf Mütevelli Heyetini toplayarak vakıf organlarını teşekkül ettirir.